Podmínky uzavření nájemní smlouvy

Podmínky pro uzavření nájemní smlouvy bydlení v Blížejově podle pravidel MMR ČR program 117D0640 Podporované byty 2017

  • Nárok na bydlení mají osoby v nepříznivé sociální situaci, které nejsou v ekonomicky aktivním věku a prokáží, že jejich průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,75 násobek průměrné měsíční mzdy v případě 1 členné domácnosti nebo 1,0 násobek v případě 2 členné domácnosti, jejichž snížená soběstačnost je způsobená:

    • věkem – jedná se o seniory ve věku 65 let a více (65+) nebo
    • zdravotním stavem, kdy je osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby podle § 7 a násl. zákona o sociálních službách (dle českého statistického úřadu činila ve 2Q 2017 průměrná měsíční mzda 29.346,- Kč)

  • Nárok na bydlení má osoba pouze tehdy, pokud tato osoba k datu uzavření nájemní smlouvy nemá ve vlastnictví ani podílovém spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům nebo byt, a nemá ani družstevní podíl v bytovém družstvu. Tuto podmínku musí splnit i další členové domácnosti, kteří mají v podporovaném bytě bydlet.
  • Nájemní smlouvu k pečovatelskému bytu je možno uzavřít na dobu 2 let. Nájemní smlouva obsahuje ujednání o obnovování nájmu bytu na další dobu určitou o další 2 roky automaticky v případě, že nájemce neoznámí, že nehodlá v nájemním vztahu pokračovat.
  • Doložení žádosti o přidělení bytu + příloh (viz formuláře ke stažení)
  • Akceptace smlouvy na regulovaný nájem a smlouvy na zařízení (viz formuláře ke stažení)